EKKA Results 2014

EKKA-FResult

Basenji Dog

Dog-FResult

DogResult

Basenji Bitch

EKKA-BitchFResult

EKKA-BitchResult